Skuteczna możliwość dochodzenia swoich praw

W życiu oprócz przyjemnych i wartych wspominania momentów zdarzają się również przykre incydenty. Możemy ulec wypadkowi, może też dojść do zdarzenia, które spowoduje realną szkodę. W każdym takim przypadku mamy możliwość dochodzenia swoich praw: uzyskania świadczenia, które zrekompensuje nam straty lub odzyskania należnych płatności. Prawo gwarantuje nam możliwość obrony własnych interesów w sytuacji gdy jesteśmy poszkodowani.

Świadczenie należne poszkodowanemu

Odszkodowanie to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej w przypadku gdy naruszone zostały jej interesy lub dobra chronione prawem. Osoba, która doznała krzywdy ma możliwość dochodzenia swoich praw i uzyskania odszkodowania od sprawcy, który wyrządził szkodę, od podmiotu odpowiedzialnego za naprawę wyrządzonej szkody lub od podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody z uwagi na postanowienia wynikające z wiążącej go umowy (mówimy tutaj na przykład o zakładzie ubezpieczeniowym). Odszkodowanie spełnia funkcję kompensacyjną czyli ma za zadanie wyrównać straty, których doświadczył poszkodowany. Powinno być zatem przyznane w wysokości stosownej do powstałej szkody.
Aby móc ubiegać się o odszkodowanie muszą zaistnieć pewne czynniki takie jak: wystąpienie szkody, powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałą szkodą a zdarzeniem, które ją wywołało. W przypadku odszkodowań wyróżniamy również dwa rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność deliktową (wynika z zachowań sprzecznych z prawem i zasadami życia społecznego) i odpowiedzialność kontraktową (wynika z umowy zawartej pomiędzy stronami, gdzie jedna ze stron zobowiązuje się do naprawienia szkody drugiej strony). W wielu przypadkach uzyskanie należnego odszkodowania jest możliwe dzięki usługom świadczonym przez zajmujące się tym firmy.

Odzyskiwanie płatności

Często zdarza się, że mamy prawo do pieniędzy lub innych dóbr na podstawie umowy o określonym terminie płatności. Najczęściej dotyczy to firm czy przedsiębiorstw ale również osób prywatnych. Osoba, która ma nam zapłacić nie robi tego, przekracza terminy i nie chce polubownie się dogadać. Wówczas możliwym rozwiązaniem problemu jest windykacja. Pod tym pojęciem kryje się możliwość uzyskania lub odzyskania należnych nam wartości materialnych przy pomocy środków przewidzianych prawem. Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, że jest to działanie mające na celu zaspokojenie roszczenia do naszych pieniędzy czy innych dóbr mieszczące się w granicach obowiązującego prawa. Windykacja jest często mylona z egzekucją komorniczą chociaż to zupełnie różne sprawy.
Są dwie możliwości odzyskania należnych nam dóbr: możemy dochodzić swoich praw w sądzie, gdzie postępowanie kończy się najczęściej wspomnianą już egzekucją komorniczą. Innym sposobem jest możliwość skorzystania z usług firmy windykacyjnej, która kupuje zobowiązania dłużnika. Dzięki temu wierzyciel odzyskuje to, co do niego należy zaś firma egzekwuje od dłużnika odzyskanie wykupionej przez siebie należności. Windykację dzielimy na polubowną (miękką) i sądową. Windykator ma możliwość monitorowania spłaty długu i przypominania dłużnikowi o konieczności spłaty zadłużenia. Może to robić na różne sposoby takie jak wysyłanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i wskazywanie grożących dłużnikowi konsekwencji. Jeżeli jednak takie działanie nie przynosi skutku wówczas konieczne może być wystąpienie na drogę sądową. Wówczas sąd może nakazać zwrot dóbr a do akcji wchodzi komornik.