Świadczenia społeczne

W życiu zdarzają się różne sytuacje toteż warto wiedzieć na jakie świadczenia społeczne możemy liczyć. Wiedza o tym pozwoli nam długofalowo zaplanować nasze dalsze poczynania. Przepisy zmieniają się dość często mimo to powinniśmy być w tych kwestiach na bieżąco i śledzić wszelkie zmiany. To dlatego, że są to informacje bardzo ważne i mogą przydać nam się w wielu sytuacjach, na każdym etapie naszego życia. Kiedy możemy uzyskać zasiłek, na jakich zasadach przyznawane są emerytury a na jakich renty?

Pomoc dla bezrobotnych

Zasiłki w Polsce nie przysługują każdemu bezrobotnemu. Aby otrzymać zasiłek, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim trzeba zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Ponadto zasiłek dostaniemy dopiero gdy w urzędzie pracy nie ma dla nas żadnej propozycji pracy, stażu czy praktyk zawodowych oraz gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w PUP przez co najmniej 12 miesięcy byliśmy zatrudnieni i osiągaliśmy co najmniej minimalne wynagrodzenie, świadczyliśmy usługi na podstawie umowy-zlecenia jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła na ubezpieczenie społeczne stanowiła co najmniej połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jeśli opłacaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne prowadząc własną działalność gospodarczą. Warto także pamiętać, że prawo do zasiłku oraz status osoby bezrobotnej utracimy jeżeli bez wyraźnego powodu odmówimy podjęcia pracy, prac interwencyjnych lub społecznie użytecznych zaproponowanych przez urząd. Ten status będziemy mogli odzyskać dopiero po upływie 120 dni.

Zasady przyznawania emerytur

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Chociaż prawo do emerytury uzyskujemy z mocy prawa, to jednak abyśmy zaczęli otrzymywać świadczenie, musimy wystąpić z wnioskiem do ZUS-u. Z urzędu emeryturę otrzyma tylko osoba, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Osoba, która składa dokumenty może to zrobić na 30 dni przed uzyskaniem prawa do emerytury lub w okresie późniejszym. Pomimo, że emerytura to marzenie wielu pracujących, trzeba pamiętać, że jest ona prawem a nie obowiązkiem. Wiele osób w wieku emerytalnym nadal pracuje a są też tacy, którzy pobierają świadczenie i dorabiają do niego. Wnioskując o emeryturę, oprócz wypełnionego wniosku musimy dostarczyć także wszystkie wymagane dokumenty. Możemy złożyć je osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą. Od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu emerytury.

Renta – dla kogo

Wyróżniamy renty różnego typu: najczęściej kojarzymy rentę jako świadczenie dla osób niezdolnych do pracy. Można jednak otrzymywać również rentę rodzinną lub socjalną.
Osoba niezdolna do pracy nie może jej wykonywać ze względu na zły stan zdrowia. Osoba częściowo niezdolna do pracy nie może wykonywać pracy zgodnej ze swoimi dotychczasowymi kwalifikacjami. Osoba całkowicie niezdolna do pracy nie może wykonywać żadnej pracy. Takim osobom należy się renta, jednak warto pamiętać, że istnieją również dodatkowe warunki, które należy spełnić. Przede wszystkim trzeba dysponować odpowiednim stażem ubezpieczenia zaś niezdolność do pracy musiała powstać w czasie okresów składkowych, nieskładkowych lub w czasie 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymóg ten jednak nie obowiązuje w przypadku gdy jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy i mamy co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy (kobiety) lub 25-letni staż (mężczyźni). W przypadku braku wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego warunek posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego zostanie uznany jeżeli do ubezpieczenia zostaliśmy zgłoszeni przed ukończeniem 18 lat lub w czasie 6 miesięcy od ukończenia szkoły podjęliśmy pracę (włączenie do ubezpieczenia) i do dnia niezdolności do pracy mieliśmy okresy składkowe i nieskładkowe (z przerwami nieprzekraczającymi łącznie 6 miesięcy). Spełnienie tych warunków oznacza przyznanie renty.